Hegel hlavní myšlenky

Jaké jsou hlavní myšlenky filozofie Hegel, filozofa německého klasického myšlení, se dozvíte z tohoto článku.

Hegel hlavní myšlenky

Georg Wilhelm Friedrich Hegel je klasika německého myšlení a jeho filozofie je úspěchem 19. století. Názory profesora byly utvářeny dialektikou Diderot, kartézským racionalismem, Boehmovým mysticismem a Schellingovou filozofií. Ne poslední role při tvorbě jeho myšlenek hrála objevy v oblasti přírodních věd a duchovního ducha Velké francouzské revoluce.

Hegelova filozofie se liší od jiných filozofických systémů tím, že myslitel se nesnažil pochopit smysl všeho. Naopak vnímal všechny věci jako myšlení, které se změnilo v filozofii. Jeho názory a myšlenky nejsou předmětem nezávislého předmětu, přírody nebo Boha. Pro profesora je Bůh absolutně dokonalou myslící myslí a příroda je skořápkou dialektické reality. Pro myslitele je podstata filozofie v sebevědomí.

Hegelovy hlavní myšlenky: krátce

Myšlenky filosofa jsou vyjádřeny základními pojmy jeho filozofie.

 • Hegel věřil, že prominentní osoba, která vytváří světově-historické činy, není věcí příslušnosti. Důležité je velikost příčiny a ne její morální význam.
 • Absolutní myšlenky Hegelovy filozofie implikují idealismus konkrétní a bezpodmínečné univerzality s výchozím bodem a konečným cílem znalostí.
 • Subjektivní duch je individualizace duše, která se vyznačuje odcizením absolutní myšlenky.
 • Objektivní duch je odcizení absolutní myšlenky v objektivním světě, které je doprovázeno vznikem morálky, zákona a morálky.
 • Absolutní duch je poslední fází odmítnutí absolutní myšlenky. Absolutní duch má na sobě formu umění, filozofie a náboženství, jako skutečné ztělesnění absolutních znalostí.
 • Alienace. Hegel řekl, že je to odraz absolutního ducha v přírodě a dějinách, vztahu mezi vytvořenou realitou a člověkem.
 • Odstoupení. Toto je proces odmítnutí negace, kontinuita ve vývoji starého nového.
 • Triáda. Představuje univerzální zobrazení všech vývojových procesů a skládá se ze 3 kroků: práce je původním faktorem, protikladem je negace původní podstaty, syntéza je kombinací teze a protikladu.

Kromě toho filozofické hledisko Hegelu našlo svůj odraz ve filozofických principech. Skládají se z přechodu od abstrakce k historizmu, systémové povaze, specifik a rozporu.

 1. Princip vzestupu k betonu z abstraktu . Toto je hlavní dialektická metoda znalostí. Hluboká znalost, která spojuje konkrétní a obecné, se projevuje prostřednictvím znalosti prázdného a obecného prostřednictvím prohloubení znalostí.
 2. Princip historismu . Jakýkoli předmět poznání je výsledkem procesu vývoje. V tomto případě znalosti berou v úvahu historický rozměr objektu. Hegel věří, že historické a logické aspekty jsou stejné.
 3. Princip konzistence. Skutečný svět je považován za celek, ve kterém jsou všechny prvky navzájem propojeny v nezbytném rozsahu. Je pozoruhodné, že systém se nevyvíjí podle prvků, ale zcela.
 4. Princip rozporu . To je příčina a hlavní příčina vývoje. Může zničit bývalý systém a postavit zcela nový systém.

Doufáme, že jste se z tohoto článku dozvěděli, jaké jsou hlavní myšlenky G. Hegel.

Přidat komentář

Odpověď

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *